کارگاه مهارتهای زندگی با سرفصل آموزشی مهارت های ارتباطی در کاشانک

منطقه ۱،  3980417001
کارگاه مهارتهای زندگی با سرفصل آموزشی مهارت های ارتباطی در کاشانک

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک به برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با سرفصل آموزشی مهارت های ارتباطی در سرای محله اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 11/4/98 برگزار گردید انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به تعامل و ارتباط در او نیازی اساسی است افراد برای دستیابی به مقاصد و اهداف خود به کلامی موثر نیاز دارند و همچنین کلام موثر در موقعیت های مهم زندگی قدرت کنترل بیشتری به آنها می دهد بنابراین مهارت ارتباطی درآموزش و یادگیری سایر مهارتهای زندگی پایه و اساس می باشد. تعریف ارتباط ، انواع ارتباط ، اهداف ارتباط ، فاکتورهای کلامی شامل محتوای کلام را چگونه مطرح کنم ، مختصر، مفید، شفاف بودن کلام ، عدم برچسب زدن و قضاوت  و فاکتورهای غیر کلامی از جمله وضعیت بدنی ، تماس چشمی ،تن صدا وغیره توسط خانم فخاری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی اشاره شد.

هدف اصلی این رویداد آشنایی مخاطبان با مهارت های ارتباطی بودبه تعریف ارتباط ، انواع و اهداف ارتباط فاکتورهای کلامی شامل محتوای کلام را چگونه مطرح کنم ، مختصر، مفید، شفاف بودن کلام  و غیر کلامی از جمله وضعیت بدنی ، تماس چشمی ،تن صدا وغیره اشاره شد.