مهارت نه گفتن

منطقه ۵،  3980410005
مهارت نه گفتن

به همت خانه سلامت بیمه وکانون جوانان کارگاه روانشناسی مهارت نه گفتن در تاریخ 5-3-98 برگزار شد هدف از این آموزش مهارت آموزی به جوانان و خانواده های داری جوان میباشد .

به همت خانه سلامت بیمه وکانون جوانان کارگاه روانشناسی مهارت نه گفتن  در تاریخ 5-3-98 برگزار شد هدف از این آموزش مهارت آموزی به جوانان و خانواده های داری جوان میباشد .