منطقه 11- روانشناسی بالینی

منطقه ۱۱،  3980225005
منطقه 11- روانشناسی بالینی

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 11، روانشناسی بالینی  در روز 20 فروردین ماه  برگزار نمود.این برنامه از ساعت 14 آغاز شد و تا ساعت 16ادامه داشت. در این برنامه3 نفراز شهروندان محله عباسی حضور داشتند. این برنامه به همت سلامت اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه 4 و  در( خانه سلامت عباسی) برگزار شده است.