منطقه 19 : آموزش مهارت های ارتباطی در سرای محله برادران شکری

منطقه ۱۹،  3980223003
منطقه 19 : آموزش مهارت های ارتباطی در سرای محله برادران شکری

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه ي 19 به نقل از داداش زاده ، باتوجه به اين كه يكي از علل مطلوب نبودن وضع سلامت در فرد و يا جامعه به عدم وجود مهارت لازم ارتباطي مربوط است ؛ در صورت اصلاح رفتارهاي نامطلوب مي توان به دستاوردهاي فردي و اجتماعي خوبي دست يافت در اين راستا ، كارگاه  آموزشي با موضوع مهارت هاي ارتباطي در به همت خانه سلامت برادران شکری در سرای محله برگزار گرديد .