منطقه 19 :کارگاه آموزشی کمک های اولیه در دولتخواه جنوبی

منطقه ۱۹،  3980223001
منطقه 19 :کارگاه آموزشی کمک های اولیه در دولتخواه جنوبی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، يكي از ضروريات هر فرد و خانواده ، دانستن اقدامات اوليه ي لازم در هنگام بروز حوادث است ؛ چه بسا ، اقدام به موقع در زمان حادثه مي تواند از به وجود آمدن پيشامدهاي ناگوارتر ، پيشگيري نمايد ؛ در اين راستا ، خانه ي سلامت دولتخواه جنوبی ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه کرده است .