منطقه 19 : آموزش کمک های اولیه

منطقه ۱۹،  3980124003
منطقه 19 : آموزش کمک های اولیه

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده ، يكي از ضروريات هر فرد و خانواده ، دانستن اقدامات اوليه ي لازم در هنگام بروز حوادث است ؛ چه بسا ، اقدام به موقع در زمان حادثه مي تواند از به وجود آمدن پيشامدهاي ناگوارتر ، پيشگيري نمايد ؛ در اين راستا ، خانه ي سلامت برادران شكري ، اقدام به تشكيل كارگاه آموزشي با محوریت كمك هاي اوليه سرای محله ي اسماعيل آباد کرده است .