همایش مهارت مدیریت هیجانها

منطقه ۱۵،  3980115002
همایش مهارت مدیریت هیجانها

خانه سلامت مظاهری م15 با همکاری کانون جوانان و نوجوانان وآموزش وپرورش اقدام به برگزاری همایش مهارت مدیریت هیجانها نمود در این کارگاه ادرباره مشکلاتی که در این سنین نوجوانان با آن در گیر هستند صحبت کرده وهمچنین عکس العملهایی که نشان میدهند صحبت کردند که اغلب نامناسب وگاه باعث بیشتر شدن مشکلات ایشان میشود وسپس به ایشان چگونگی کنترل هیجانات وجهت دهی در جهت رسیدن به پیشرفت آموزش داده شد که به کم شدن تنشها در این دوره سنی کمک نماید .