کارگاه آموزشی ارتباط موثر- خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3980115001
کارگاه آموزشی ارتباط موثر-  خانه سلامت مشیریه

 

خانه سلامت مشیریه منطقه15 در تاریخ 4/10/97 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر با حضور بیش از 40

نفر از اعضای کانون جوانان نمود در این کارگاه نحوه داشتن ارتباط سالم و تاثیر گزارو راهکارهای کسب این مهارت   در خانواده و اجتماع آموزش داده است .