برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی خلاقیت .مدرسه فرهنگ در محله تهرانپارس شرقی منطقه4 برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی خلاقیت .مدرسه فرهنگ در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

منطقه ۴،  3971017016
برگزاری  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی خلاقیت .مدرسه فرهنگ در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

خانه سلامت تهرانپارس شرقی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی خلاقیت .مدرسه فرهنگ نمود این برنامه درروز سه شنبه برگزار گردید.

کارگاه مهارتهای زندگی و خلاقیت در مدرسه فرهنگ.تهرانپارس شرقی منطقه چهار