برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و روابط بین فردی در محله تهرانپارس شرقی منطقه4 برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و روابط بین فردی در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

منطقه ۴،  3971017015
برگزاری  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و روابط بین فردی در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

خانه سلامت تهرانپارس شرقی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و روابط بین فردی نمود این برنامه درروز چهارشنبه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی روابط بین فردی و مهارتهای زندگی محله تهرانپارس شرقی منطقه 4