برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه . ایمن یار در محله تهرانپارس شرقی منطقه 4 برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه . ایمن یار در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

منطقه ۴،  3971017014
برگزاری  کارگاه آموزشی کمک های اولیه . ایمن یار در محله تهرانپارس شرقی منطقه4

خانه سلامت تهرانپارس شرقی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه . ایمن یار نمود این برنامه درروز دوشنبه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ایمن یار.محله تهرانپارس شرقی.منطقه 4