کلاس پیشگیری از ایدز مدرسه نیایش محله گلشن .منطقه چهار کلاس پیشگیری از ایدز مدرسه نیایش محله گلشن .منطقه چهار

منطقه ۴،  3971017011
کلاس پیشگیری از ایدز مدرسه نیایش محله گلشن .منطقه چهار

کلاس پیشگیری از ایدز مدرسه نیایش محله گلشن .منطقه چهار برگزار گردید

پیشگیری از ایدز در مدارس محله گلشن منطقه چهار