همایش دیابت و خانواده

منطقه ۱۵،  3970913016
همایش دیابت و خانواده

خانه سلامت محله شهید بروجردی منطقه 15، اقدام به برگزاری همایش دیابت و خانواده   ویژه اعضای کانون جوانان محله در تاریخ 20 آبان ماه نموده است .در این همایش که به مناسبت هفته دیابت در مدرسه نوربرگزار شد250 نفر از اعضای کانون شرکت داشته  و در ارتباط با  دیابت و پیشگیری آموزشهای لازم را دیدند.