کارگاه آموزشی دیابت و بارداری

منطقه ۱۵،  3970913014
کارگاه آموزشی دیابت و بارداری

خانه سلامت محله مسعودیه درآبان ماه سال جاری به مناسبت هفته دیابت کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت در بارداری برگزار کرد.در این کارگاه شرکت کنندگان با تغذیه مناسب در دوران بارداری جهت پیشگیری از بیماری دیابت آشنا شدند.