منطقه 21: همایش آموزشی بیماری های مقاربتی ویژه اعضای کانون جوانان

منطقه ۲۱،  3970231003
منطقه 21: همایش آموزشی بیماری های مقاربتی ویژه اعضای کانون جوانان

برگزاری همایش آموزشی بیماریهای STD(بیماریهای مقاربتی) توسط خانه سلامت وردآورد ویژه اعضا کانون جوانان برگزار گردید .

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود: این کلاس آموزشی با هدف  آموزش وآگاهی جوانان با بیماریهای مقاربتی وراههای انتقال آنها وعوارض آنها وتدابیر درمانی جهت پیشگیری وانتقال آنهاباتوجه به شیوع بیماریهای مقاربتی در جوانان  برگزار شد .سخنران خانم برند  (کارشناس مامایی ) بودند در پایان به سوالات حضار پاسخ داده شد

تعداد افراد شرکت کننده 70نفر  بوده است  .