منطقه 20: برگزاری جلسه انتخابات دبیر منطقه ای کانون جوانان

منطقه ۲۰،  3960718007
منطقه 20: برگزاری جلسه انتخابات دبیر منطقه ای کانون جوانان

جلسه انتخاب دبیر منطقه ای کانون جوانان با حضور مدیر و کارشناسان اداره سلامت، دبیر منطقه ای  و دبیران محله ای کانون روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 در سالن معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. در این جلسه آقای عمران اسحاقی با اکثریت آرا به عنوان دبیر منطقه ای کانون جوانان انتخاب گردید. همچنین کارگروههای تخصصی (خانم خلیلی به عنوان کارگروه آموزش و برنامه ریزی، خانم افروغ به عنوان کانون فرهنگی -اجتماعی ، خانم جدیدی به عنوان کارگروه  روابط عمومی و خانم فرجی به عنوان کارگروه فناوری و اطلاعات) انتخاب شدند.