نیازهای اساسی روحی جوانان

منطقه ۲،  3960416001
نیازهای اساسی روحی جوانان

«هدف براي جوان، همچون فانوس دريايي براي كشتي است كه مانع غرق شدنش در درياي زندگي مي‌شود؛ كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما به مدد قطب‌نما و رادارها، مقصد خويش را در دل شب‌‎هاي تاريك وطوفانهاي مهيب مي‌يابند. جوانان نيز در درياي زندگي به مدد هدف وآرماني كه دارند به ساحل سپيده مي رسند.»

جواني، مهم‌ترين بخش زندگي آدمي است و مهم‌ترين مسئله براي جوان، نيازهاي روحي اوست، و باز مهم‌ترين مسئله در اين حوزه، نحوه تأمين و اقناع مطلوب اين قبيل نيازهاست.

چگونه نيازهاي جوانان را بشناسيم؟

شيوه‌هاي شناخت و معرفت نيازها، اهميتي اساسي دارد. روش‌هاي عمده شناخت عبارتند از:

1- مشاهده رفتار و حالات جوانان، معرف بخشي از احتياجات رواني اساسي آنهاست. در موقعيت‌هاي گوناگون، اغلب مي‌توان از وراي رفتار ظاهري به احتياج باطني و از جلوه‌هاي بيروني شخصيت آنان به نيازهاي دروني‌شان پي برد.

2- گفتگو با جوانان، فرصت ارزنده‌اي براي شناخت نيازهايشان فراهم مي‌آورد. شايسته است، هر زمان كه موقعيت براي همدلي با آنان مهيا مي‌شود، گفت و شنودهايي صميمانه و مؤثر ترتيب داد تا از خلال كلمات و عبارات جوانان، به دنياي دروني‌شان نفوذ كنيم. حضرت علي (ع) دراين مورد جمله زيبايي دارند و مي‌فرمايند: "انسان در زير زبانش نهفته است."

3- مطالعات و بررسي‌هايي كه در خصوص جواني و شگفتي‌هاي آن به عمل آمده و نيز منابع علمي و پژوهشي در اين زمينه، مي‌تواند بخشي از احتياجات روحي و رواني آنان را به ما بشناساند.

4- تفكيك و بازشناسي نيازهاي اصيل از نيازهاي كاذب نسل جوان، گام مؤثري در جهت شناخت دنياي دروني آنان است و در مقابل، مساعدت به جوانان براي آنكه بتوانند بين نيازهاي منطقي و خواسته‌هاي غير منطقي خود فرق بگذارند، آنان در تعديل خواسته‌هايشان و انطباق با توانايي‌شان ياري مي‌دهد.

نيازهاي اساسي جوانان

در نگاه اول، نيازهاي آنان را مي‌توان به دو دسته با عناوين " نيازهاي اوليه" و" نيازهاي ثانويه " تقسيم كرد. منظور از"نيازهاي اوليه" احتياجات زيستی يا فيزيولوژيكی نظير احتياج به هوا ‹اكسيژن›، آب، غذا، استراحت، خواب و برخي ضرورتهاي غريزي ديگر است. " نيازهاي ثانويه " در حقيقت، همان نيازهاي اساسي رواني هستند كه به طور عمده شامل موارد ذيل است:

1- نياز به امنيت؛ به اين مفهوم كه جوانان در كليت زندگي، بتوانند نسبت به محركهايي كه از محيط خانواده، جامعه، آموزشگاه و گروه همسالان دريافت مي‌كنند، پاسخ مناسب بدهند و از نوعي آرامش دروني برخودار شوند و بر نگراني‌هاي خاص اين سنين فايق آيند.

2- نياز به مقبوليت ‹ پذيرش›: با اين توضيح كه نسل جوان از جايگاه و منزلت مقبولي در نزد خانواده، جامعه، آموزشگاه و به ويژه گروه همسالان برخودار باشد و اين موقعيت از سوي نهادهاي مذكور، به خوبي پذيرفته شده باشد .

3- نياز به موفقيت و پيشرفت: جوانان، جوياي نام، افتخار و كاميابي هستند و هر عاملي كه بتواند احساس تعادل را در آنها ارضا كند، مورد توجهشان واقع مي شود. هر نوع پيشرفت نسبي جوانان، چنانچه مورد تأييد اطرافيان و تشويق آنها واقع شود، آنان را در اتخاذ گامهاي بلند و اساسي به سوي آينده ياري مي‌دهد.

4- نياز به داد و ستد عاطفي: احتياج به دوست داشتن و دوست داشته شدن مكمل يكديگرند . جوانان به همان اندازه كه مايلند با ديگران، رابطه مبتني بر عواطف پاك و سالم برقرار كنند، نياز دارند متقابلا ً مورد لطف و محبت ديگران نيز واقع شوند. ابراز محبت در جلوه‌هاي مختلف قلبي، زباني و عملي موجب اطمينان خاطر آنان مي‌شود.

5- نياز به تحصيل يك فلسفه حياتي ارضا كننده: اگر جوانان بدانند كه "چرا "بايد زندگي كنند، قادر خواهند بود با هر"چگونه‌اي" بسازند، يعني با مشكلات خاص زندگيشان به خوبي مقابله كنند. لازم است، انديشه جوانان را در مورد مسائلي نظير فلسفه خلقت ‹ آفرينش › فلسفه زندگي و فلسفه مبارزه براي زندگي تقويت و در جهات اقناع كننده‌اي آنها را هدايت كرد.

6- نياز به معنويت: جوانان، روحي پاك و قلبي زلال دارند و مايل‌اند با مبدأ هستي و پروردگارمتعال رابطه‌اي روشن، قابل درك و مستمر برقرار كنند، اين نياز، اصيل‌ترين، احتياج روحي آنان محسوب مي‌شود.

7- نياز به خودشكوفايي: اگر شرايط براي جوانان به گونه‌اي فراهم شود كه آنان بتوانند همه ظرفيتهاي دروني و استعدادهاي مكنون خود را بشناسند، در حقيقت تحقق نفس در آنها تجلي يافته است.