محلات

کانون خانه سلامت محله بهمنیار

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله خانی آباد شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله خانی آباد جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اسفندیاری- بستان

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شکوفه جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شکوفه شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شریعتی شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شریعتی جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دولتخواه جنوبی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهید کاظمی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله اسماعیل آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله دولتخواه شمالی

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله نعمت آباد

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر

کانون خانه سلامت محله شهرک رسالت

دبیر: علی نوه رمضانی

اعضا: ۴۶ نفر